18 jannewaris 2020: 1e utfiering fan “In frjemd stel”, 20.00 oere yn kafee De Alde Slûs
25 jannewaris 2019: 2e utfiering fan “In frjemd stel”, 20.00 oere yn kafee De Alde Slûs