19 jannewaris 2019: 1e utfiering fan “Gewoan te gek”, 20.00 oere yn kafee De Alde Slûs
26 jannewaris 2019: 2e utfiering fan “Gewoan te gek”, 20.00 oere yn kafee De Alde Slûs
2 maaie 2019: Utfiering fan “Gewoan te gek” foar de Fryske Krite Apeldoorn , 14.00 oere te Ugchelen
22 juni 2019: Stik mei 3 generaasjes fan ús buurten, 14.00 oere yn de tinte fan it dorpsfeest Hoornsterzwaag – Jubbega