Toanielútfieringen 2022

Sa as jim op de foto sjogge wiene we der hielendol klear foar. Mei in protte plesier en entûsjasme wiene we yn novimber begûn mei ús repetysjes. Foar it eerst spylje yn de Kompenije mei in moai stik en in fijne ploech oan spilers… Mar spitich genôch smyt corona op ‘e nij roet yn it iten en moatte we ús … Read More

It giet oan!

Op 11 juny krigen wy it folgjende berjocht fan de Ferdivedaasje: “Toneelseizoen Jubbega gaat door! De toneelverenigingen in Jubbega staan te trappelen om weer te kunnen beginnen na een moeilijke coronaperiode met hun uitvoeringen dit jaar. Na het sluiten van het dorpscafé met toneelpodium is er hard gewerkt achter de schermen door het bestuur van MFG de Kompenije en de … Read More

Toanielfoarstellingen 2021

Spitergenôch moatte wy troch de Corona ús toanielfoarstellingen foar dit jier jannewaris 2021 skrappe. Wy hiene wer in moai stik útsocht mei in nije ploech spilers, it stik hjit “ Amateurs” fan Gurbe Dijkstra. En dan foar it earst op de lokaasje yn de Kompenije, in moaie nije start. Mar as safolle oare eveneminten kin dit net troch gean, de … Read More

In frjemd stel

De earste útfiering sit der op en it gong goed. In folle seal en hiel moaie reaksjes! Foar de twadde jûn binne der noch kaarten beskikber (toanielferienigingheideblomke@gmail.com/0516-462979). In frjemd stel is by útstek in stik om mei fuort te spyljen. It Heideblomke beskikt oer in eigen lûd-ynstallaasje, hjirtroch ha wy optimaal lûd en kin der nei ôfrin muzyk draaid wurde. Mocht jo … Read More

It is hast safier!!!

Noch seis nachten sliepe en dan is it tiid foar de earste útfiering. De spilers binne der klear foar! Jo komme toch ek? Plak besprekke kin by Marten de Vries 0516-462979 of fia toanielferienigingheideblomke@gmail.com.    

Repetearje, repetearje, repetearje….

De rippetysjes binne yn folle gong, it is sa mar sa fier!! Hawwe jimme al kaartjes reservearre? De ûtfierings binne op 18 en 25 jannewaris om 20.00 oere yn Kafee De Alde Slûs. Mail toanielferienigingheideblomke@gmail.com of belje Marten de Vries 0516-462979.  

It stik fan 2020

It Heideblomke spilet dit jier “In frjemd stel” van Neil Simon. It appartemint fan Olive Madison is it plak wêr ‘t in groep freondinnen elke freedtejûn byelkoar komme om Triviant te spyljen. Olive is skieden en liket har, ôfsjoen fan it feit dat se neat op oarder hat, redelik goed allinnich rêde te kinnen. At ien fan de freondinnen, Florence … Read More

Huize Treurgwilg

Wot ha de 3 generaasjes fan ús buurten dr in feestje fan makke. Prachtig spile ollegear!

Huize Treurwilg

Sneon is it al sa fier: de útfiering yn de tinte by it Dorpsfeest Hoornsterzwaag – Jubbega. In stik dat sich ôfspilet yn it bejaardentehús “Huize Treurwilg” De âldsjes, de pakes en beppes, sitte mar wêr se sitte en neat kin as mei. De ferpleging is allinnich mar drok mei fan alles en hawwe amper each foar de âldsjes, se … Read More