Gewoan te gek

De útfierings fan ús stik Gewoan te Gek komme gau tichterby; oankommende sneon is it al sa fier! De spielers hawwe der sien yn. Jo toch ek? Nog gjin plakje besprutsen? Bel snel mei Marten de Vries 0516-462979 of mail nei toanielferienigingheideblomke@gmail.com. Gewoan te Gek is by útstek in stik om mei fuort te spyljen. Mocht jo ferieniging / organisaasje … Read More

It stik fân 2019

It Heideblomke spilet dit jier “Gewoan te gek” fan Ton Davids. We hat dit stik earder spile in 1999. It stik spilet him ôf yn de húskeamer van Huize van Speykstraat, wer fjouwer eks-psychiatryske pasjinten wenje. De sosjotherapeute moat har helpe harren plakje yn è “normale” maatskippij wer te finen. Se docht spitigergenôch faak te goed har bêst, mar de … Read More

It Heideblomke ûntfangt bydrage Rabobank Coöperatiefonds

Op 11 oktober 2018 hat it Heideblomke in bydrage ûntfange  fan Het Coöperatiefonds van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland. De bydrage wurdt brûkt foar in nije lûd ynstallaasje. Tige tank! “Het Coöperatiefonds van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland is er voor lokale maatschappelijke initiatieven die de leefbaarheid in de omgeving vergroten. Leden van de ledenraad van de bank beslissen over de aanvragen. Het coöperatiefonds wordt gevormd vanuit … Read More

Stypje It Heideblomke!

Wolle jo ek mei jo logo en bedriuw op ús webside? Stiper wurde jo ol troch alle jierren € 25,- te beteljen. Wurd no stiper: toanielferienigingheideblomke@gmail.com

It iepenloftspul ‘Folk sûnder oeren’

Ek dit jier diene der spilers fan It Heideblomke mei oan it Iepenloftspul ‘Folk sûnder oeren’ Mear ynformaasje kinne jo fine op de webside fan Stichting Ferdivedaasje

Gouden Gurbe 2011

Gouden Gurbe voor hoofdrol Iepenloftspul Jubbega Door Arodi Buitenwerf. Laatste update: 5 maart 2012 om 16.19 uur. LEEUWARDENEen verrassende winnaar is er dit jaar bij de Gouden Gurbes, de prijzen van de Leeuwarder Courant voor de iepenloftspullen in Friesland. ‘Lang en gelukkig’ van regisseur Caro Kroon heeft twee van de zes Gouden Gurbes gewonnen. Daarmee werd het kleinste iepenloftspul van … Read More