Elk jier besykje wy in foarstelling te meitsjen mei skoalbern of wat âldere jeugd.

Op dizze wize wolle wy ek jonge minsken entûsjast meitsje foar toaniel.

Hasto belangstelling en wolst in kear meidwaan? Meld dy dan oan!!!

Stikken jeugdtoaniel:

Ekke syn bjusterbaarlike barren

Trije frânske sprookjes, ferhalen tsjin de tried yn.

De kattepoat

Hynderkes fan Anne Bilker

Plakje by de muorre fan Astrid Florian

Varenka, in Russisch sprookje