Gewoan te gek

De útfierings fan ús stik Gewoan te Gek komme gau tichterby; oankommende sneon is it al sa fier! De spielers hawwe der sien yn. Jo toch ek?
Nog gjin plakje besprutsen? Bel snel mei Marten de Vries 0516-462979 of mail nei toanielferienigingheideblomke@gmail.com.

Gewoan te Gek is by útstek in stik om mei fuort te spyljen. Mocht jo ferieniging / organisaasje ynteresse hawwe yn in utfiering fan it Heideblomke by jo op de lokaasje, ynformearje dan nei de mooglikheden (toanielferienigingheideblomke@gmail.com / 06-22529434).