Huize Treurwilg

Sneon is it al sa fier: de útfiering yn de tinte by it Dorpsfeest Hoornsterzwaag – Jubbega.
In stik dat sich ôfspilet yn it bejaardentehús “Huize Treurwilg”
De âldsjes, de pakes en beppes, sitte mar wêr se sitte en neat kin as mei.
De ferpleging is allinnich mar drok mei fan alles en hawwe amper each foar de âldsjes, se binne eins aliinich mar lêstich en alles kostet tefolle tiid….

De lytsbern fan de âldsjes begruttet dit en komme yn opstân……
Se betinke in plan hoe se harren pake as beppe it wat moaier jaan kinne en besoargje harren in pracht dei!!!!

Feroarert der dan echt wat???

Kom te sjen en jim sille jim werkenne yn o sa komyske tafrielen.

It stik is makke troch improvisaasjes, mei trije generaasjes fan ús buurten!

Mis it dus net…..