It stik fân 2019

It Heideblomke spilet dit jier “Gewoan te gek” fan Ton Davids. We hat dit stik earder spile in 1999.

It stik spilet him ôf yn de húskeamer van Huize van Speykstraat, wer fjouwer eks-psychiatryske pasjinten wenje. De sosjotherapeute moat har helpe harren plakje yn è “normale” maatskippij wer te finen. Se docht spitigergenôch faak te goed har bêst, mar de bewenners lykje noch net echt op “normale” minsken. De wet-hâlder dy’t ferantwurdlik is foar de subsydzje, komt derom mar in kear om it spul troch it gat te sjen. Op eigen “gekke” wize meitsje de pasjinten dúdlik dat se harsels poerbêst rêde kinne…

It wurdt spile op 19 en 26 jannewaris 2019 yn kafee De Alde Slûs te Jobbegea.

De rolferdieling is als folgt:

Lisette – Jildou Jongsma           (Petra Witteveen in 1999)

Bram – Sjoerd Jongsma             (Evert de Haan in 1999)

Femmie – Wytske Bijstra           (Tineke Hylkema in 1999)

Isar – Auke de Haan                  (Henk Jelsma in 1999)

Ans – Willy v/d Bergs                (Wytske Bijstra in 1999)

Daan – Berend Jongsma            (Douwe Annema in 1999)

Toos – Nynke J.                            (Willy v/d Bergs in 1999)

Henri – Marten de Vries             (Marten de Vries in 1999)

Rezjy – Tine Bijstra                    (Janny Koopmans in 1999)

Ynstekster – Petra Witteveen     (Zwaantje Visser in 1999)

Jim kinne plak besprekke by:

Marten de Vries 0516-462979 of fia toanielferienigingheideblomke@gmail.com