Repetearje, repetearje, repetearje….

De rippetysjes binne yn folle gong, it is sa mar sa fier!! Hawwe jimme al kaartjes reservearre?

De ûtfierings binne op 18 en 25 jannewaris om 20.00 oere yn Kafee De Alde Slûs.

Mail toanielferienigingheideblomke@gmail.com of belje Marten de Vries 0516-462979.