Stikken bernetoaniel:

Ekke syn bjusterbaarlike barren

Trije frânske sprookjes, ferhalen tsjin de tried yn.

De kattepoat

Hynderkes fan Anne Bilker

De geest fan de juffer

Plakje by de muorre fan Astrid Florian

Varenka, een Russisch sprookje

Ienaksters:

Koartkoppen fan Tchekof

It jierdeisfeestje fan miss Sophie

Wat Ype wol foar syn feestje

Leave santjin

Stichting Ferdivedaasje Jobbegea, iepenlofstspul, 

2000 Folk sûnder oeren

2005 Hurd om hut

2008 de Krytsirkel

2011 de Skepershûn

2015 Wa is wa

2018 Folk sûnder oeren