It Heideblomke te Jobbegea is in entûsjaste toanielferieniging dy’t oprjochte waard yn 1873.
It is in bloeiende en aktive toaniel ferieniging foar jong en âld en mei as doel om alle jierren in nij stik foar it fuotljocht te bringen. Elk jier yn jannewaris wurdt der in stik spile yn it doarpskafee te Jobbegea.

Dêrneist wurdt alle jierren in stik spile mei jeugd, skoalbern of bern dy’t al wat âlder binne. Op dizze wize wolle wy ek jonge minsken entûsjast meitsje foar it amateurtoaniel.

Ek ienaksters fan ferskillende skriuwers hawwe wy sa no en dan ris yn ús repertoire.

Fierders wurdt der ien kear yn de trije jier in iepenloftspul organisearre wêr’t ek it Heideblomke in grutte rol yn spilet, sawol mei spilers as mei in regisseur / skriuwer.

Lid wurde?


Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste nieuwe spelers om ons gezellige team te versterken

No oanmelde

Stypje “It Heideblomke”


Wil jij ook met je logo en bedrijf op onze website? Word nu vriend van “It Heideblomke”

Wurd freon

Facebook


Op de hoogte blijven van het laatste nieuws en activiteiten? Volg “It Heideblomke”op Facebook

Folgje us